Back

ศูนย์วิทยาการ (หอสมุดกลาง) ได้มีการให้บริการ ยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ แก่นักศึกษาและบุคลากร

บริการยืม-คืน สื่อมัลติมีเดีย

บริการยืม – คืน สายไฟ ปลักพ่วง

ติดต่อเคาเตอร์ยืม-คืน ชั้นที่ 1 ศูนย์วิทยบริการ อาคาร 15