Back

การจัดการความรู้เรื่องการจัดทำระบบตรวจสอบการทำงานอุปกรณ์เครือข่ายและแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ (Application LINE Notify) ได้รับรางวัลระดับดีมากแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) โครงการการจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี จากงานสัมมนาเครือข่ายสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ (SRARITNET) ครั้งที่ 11

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

งานสัมมนาเครือข่ายสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ (SRARITNET) ครั้งที่ 11 โดยได้ร่วมถ่ายทอดความรู้กับเครือข่ายสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย ภาษาต่างประเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ

กิจกรรมอบรมหัวข้อ “แนวทางการออกแบบรายวิชาออนไลน์บนระบบ Thai MOOC” โดยคณะวิทยากรจากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) กลุ่มเป้าหมายคืออาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ คณะวิทยากรจากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) และได้นำมาปรับปรุงกระบวนการให้บริการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

กิจกรรมประชุมนักวิจัยสถาบัน R2R ของสำนักฯ โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรในสำนักฯ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำวิจัย R2R ของบุคลากรในสำนัก

กิจกรรมเสวนาภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบและกลไกสำหรับการบริหารจัดการร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบ ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบและกลไกสำหรับการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และพัฒนาต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบนวัตกรรมพร้อมใช้ สำหรับการนำไปใช้งานร่วมกันของภาคี

อบรมปฏิบัติการจัดทำรายการสถิติการให้บริการในลักษณะ Data Visualization แบบ Realtime ด้วย Looker Studio ให้กับบุคลากรในสำนัก เพื่อพัฒนาทักษะในการจัดทำรายงานสถิติการให้บริการทุกส่วนงานได้แก่ งานคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา และ หอสมุดกลาง

อบรม “ทักษะการประชาสัมพันธ์” – พัฒนาบุคลากรให้สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับบุคลากรในสำนักที่ดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทักษะการประชาสัมพันธ์ให้เเก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ในงานของเเต่ละฝ่ายได้

ระบบ NSTRU Blog  พัฒนาโดยสำนักฯ ใช้สำหรับเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในสำนักฯ

Infographic KM