Back

ทำเนียบบุคลากร

ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.ธานี จินตสุทธิศักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.กรกฎ จำเนียร
รองผู้อำนวยการ

นางสาวชนัยชนม์ ดำศรี
รองผู้อำนวยการ

นางนิภาพร ทองคำชุม
หัวหน้าสำนักอำนวยการ

งานอำนวยการ

นางนิภาพร ทองคำชุม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานอำนวยการ

นางสาวลัดดา บุญงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นางวรรณวิภา วีระพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นางสิริกร อมรชาติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวดวงธิดา รักษาแก้ว
นักวิชาการศึกษา

นางอารมณ์ ศักดิ์ศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานโสตทัศนศึกษาและสื่อประชาสัมพันธ์

นางสาวจุรีรัตน์ เสนาะกรรณ
บรรณารักษ์ชำนาญการ
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษาและสื่อประชาสัมพันธ์

นายไวยวิทย มาศจร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายกฤษฎา จิตสมพงษ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายสุภัทร มหากิตติคุณ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายจักรกริช รัตนะ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายเอกชัย นิมมานนท์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายเจษฎา แก่นทอง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสรรพโชค สิงหสุวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอรรถกร ทองคำชุม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

นางสาววิจิตรา พรหมจรรย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายวัชรพงษ์ สงวนคำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายธัญญวีร์ รสมัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางวนิดา กิจบรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายธราดล กิจบรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายคุณากร วงษ์รวยดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวสุภาพร อ่อนนวน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวมันตราภรณ์ อ่อซ้าย
เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ

งานวิทยบริการ

นายตระกูล ศรีวิรักษ์
บรรณารักษ์
หัวหน้างานวิทยบริการ

นายธนภัทร สุขสวัสดิ์
นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ

นางศิวาพร จันหุนี
 พนักงานห้องสมุด ส.3

นางสาวจิระดา วุฒิมานพ
 บรรณารักษ์

นางจำนงค์ ฤทธิ์ศรี
 บรรณารักษ์

นางจิราพร อนุรักษ์
 บรรณารักษ์

นางปิยะพร กลิ่นมาลี
 บรรณารักษ์

นางสาววรรณี พรหมทอง
บรรณารักษ์

นางสาวทิวาภรณ์ ฤทธิ์ทอง
 บรรณารักษ์

นางมลทิพย์ แก้วทา
นักเอกสารสนเทศ

งานภาษาต่างประเทศ

นางผานิต สิงหสุวรรณ
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานภาษาต่างประเทศ

นางสาวสาวิตรี บุญนุชิต
 บรรณารักษ์ ชำนาญการ

นางพิมพร มากพันธ์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางสาวบุญนิภา เกี้ยวม่าน
เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ

นางสาวอรนุช กล่ำมาตย์
เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ