Back

ทำเนียบบุคลากร

ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.ธัชชา สามพิมพ์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.กรกฎ จำเนียร
รองผู้อำนวยการ

นางสาวชนัยชนม์ ดำศรี
รองผู้อำนวยการ

ดร.ธานี จินตสุทธิศักดิ์
รองผู้อำนวยการ

ผศ.อนุรักษ์ ตรีเพ็ชร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ดร.ใยฟ้า ตระกูลสันติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 นายธราดล วัฒนนาวิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางสาวกันยรัตน์ ทองอำภา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางนิภาพร ทองคำชุม
ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสำนักอำนวยการ

งานอำนวยการ

นางนิภาพร ทองคำชุม
หัวหน้างานอำนวยการ

นางวรรณวิภา วีระพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวลัดดา บุญงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสิริกร อมรชาติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางอารมณ์ ศักดิ์ศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวดวงธิดา รักษาแก้ว
นักวิชาการศึกษา

งานโสตทัศนศึกษาและสื่อประชาสัมพันธ์

ดร.จุรีรัตน์ เสนาะกรรณ
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษาและสื่อประชาสัมพันธ์

นายไวยวิทย มาศจร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายกฤษฎา จิตสมพงษ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายสุภัทร มหากิตติคุณ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายอำนวย ทองทะวัย
พนักงานการศึกษา ระดับ ส 3

นายจักรกริช รัตนะ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายเอกชัย นิมมานนท์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายเจษฎา แก่นทอง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสรรพโชค สิงหสุวรรณ
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวัชรพงษ์ สงวนคำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาววิจิตรา พรหมจรรย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายคุณากร วงษ์รวยดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายธัญญวีร์ รสมัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางวนิดา กิจบรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายธราดล กิจบรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายอรรถกร ทองคำชุม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวสุภาพร อ่อนนวน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานวิทยบริการ

นายตระกูล ศรีวิรักษ์
หัวหน้างานวิทยบริการ

นางปิยะพร กลิ่นมาลี
 บรรณารักษ์

นางศิวาพร จันหุนี
 พนักงานห้องสมุด ส.3

นางสาวจิระดา วุฒิมานพ
 บรรณารักษ์

นางจำนงค์ ฤทธิ์ศรี
 บรรณารักษ์

นางจิราพร อนุรักษ์
 บรรณารักษ์

นายธนภัทร สุขสวัสดิ์
นักเอกสารสนเทศ

นางสาววรรณี พรหมทอง
บรรณารักษ์

นางสาวทิวาภรณ์ ฤทธิ์ทอง
 บรรณารักษ์

นางมลทิพย์ แก้วทา
นักเอกสารสนเทศ

งานภาษาต่างประเทศ

นางผานิต สิงหสุวรรณ
หัวหน้างานภาษาต่างประเทศ

นางสาวสาวิตรี บุญนุชิต
 บรรณารักษ์

นางพิมพร มากพันธ์
นักวิชาการศึกษา