Apptech นวัฒกรรมพร้อมใช้
บทเรียน Online ด้านคอมพิวเตอร์ IC3 เรื่อง ทักษะด้านการใช้ (Digital Literacy)
Slide Background
ตารางสอบ12565nstru
exit65-nstru
ปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนปีการศึกษา 2/2565
comicon

ศูนย์คอมพิวเตอร์

VIEW MORE
lcicon

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ

VIEW MORE
book-icon

ศูนย์วิทยบริการ

VIEW MORE

WELCOME TO สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จาก RACE สู่ ARIT (อะริท).... การพัฒนาที่ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง สู่การก้าวต่ออย่างมั่นคงและยั่งยืน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช "ศูนย์กลางความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

ปฏิทิน กิจกรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

07
Aug
13
Jan
อบรม “MANAWORK”
9:00 am - 12:00 pm
ห้อง 1939 อาคาร 19 ชั้น 3
13
May
อบรมทักษะการประชาสัมพันธ์
1:00 pm - 4:00 pm
ห้องประชุมยันต์ทอง ชั้น 6 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
View All

บริการที่ใช้งานบ่อย

office365

office365

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ และทรัพยากรทางการเรียนรู้
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ “Smart University” เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

FROM BLOG