Back
ห้องอุปรมัย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการห้องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของทั้งนักศึกษาและบุคลากรทั้งหมด  6 ห้อง โดยแบ่งเป็นห้องสำหรับการเรียนการสอน 4 ห้อง ,Co-working Spaces 1 ห้อง และห้องสำหรับฝึกอบรมที่รองรับทั้งบุคลลทั่วไป และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 1 ห้อง

ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอน

 บริการห้องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน โดยมีบริการทั้งหมด 4 ห้อง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ห้อง 1926  บริการคอมพิวเตอร์จำนวน   70 เครื่อง

 2. ห้อง 1927  บริการคอมพิวเตอร์จำนวน   56 เครื่อง

 3. ห้อง 1937  (iMAC)บริการคอมพิวเตอร์จำนวน   29 เครื่อง

 4. ห้อง 1938  บริการคอมพิวเตอร์จำนวน   78เครื่อง

ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับฝึกอบรม

บริการห้องคอมพิวเตอร์สำหรับฝึกอบรม โดยเปิดให้บริการทั้ง นักศึกษาอาจารย์และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยมีคอมพิวเตอร์รองรับผู้เข้าอบรมจำนวน 72 เครื่อง  ณ ห้อง 1939 ชั้น 3 อาคาร 19 

Co-working Spaces

สำนักวิทยบริการฯ เปิดให้ใช้งานพื้นที่ทำงานสำหรับคนรุ่นใหม่ พร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทำให้เพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถใช้เป็นพื้นที่ทำงานส่วนตัว ประชุม ทำงานกลุ่ม หรือมุมพักผ่อนได้  ให้บริการในวันเวลาราชการ ณ ห้องอุปรมัย ชั้นที่ 4 อาคาร 19 

ห้องอุปรมัย

ช่องทางการติดต่อ