Back

 ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน

ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
ภายนอกส านักงานให้มีความพร้อมในการใช้งาน
แต่ละวัน

อัพเดทระบบปฏิบัติการและโปรแกรมพื้นฐาน
ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน

รับตรวจสอบ แก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษา และ
ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา บุคลากรใน
มหาวิทยาลัย

งานบริการห้องประชุม ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานบริการประชุมออนไลน์ (Video
conferece)/WebEX/Zoom

ช่องทางการติดต่อ