Back

ประกาศตารางสอบประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา ก่อนสำเร็จการศึกษาประดับปริญญาตรี

1. ประกาศมหาวิทยาลัย – แนวปฏิบัติยกระดับมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับ 64 เป็นต้นไป

2. ตารางสอบประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ

>> ประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ IC3 <<

>> ประมวลความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  CEFR <<

3. ปฏิทินกำหนดการสอบประมวลความรู้

4. การปฏิบัติการเตรียมตัวเข้าสอบ

     1. นักเรียนต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ
     2.นักศึกษาจำเป็นต้องทราบตารางสอบของตนเอง ก่อนเข้าห้องสอบ ไม่อนุญาตให้เพิ่มชื่อหน้าห้องสอบไม่ว่ากรณีใดๆ
     3. เตรียมบัตรนักศึกษา บัตรประจำตัวประชาชนหรือในขับขี่ยื่นเพื่อลงทะเบียนหน้าห้องสอบ กรณีที่ไม่มีบัตรใดๆ ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อ             ขอใบรับรอง
     4. นักศึกษาถึงห้องสอบก่อนเวลาประมาณ 15 นาที
     5.ไม่อนุญาตให้นักศึกษานำเอกสาร ปรณ์สื่อสาร และนาฬิการะบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ
     6. ไม่อนุญาตให้เข้าสอบเข้าห้องสอบสายเกิน 30 นาที
     7.ห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลา 30 นาที
     8.หากพบการทุจริตหรือร่วมกันทุจริตในการสอบ ต้องยุติการสอบถือว่าการสอบครั้งนี้เป็นโมฆะ นักศึกษาต้องยื่นความจำนงค์ขอสอบใหม่ในรอบถัดไป
     9. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนบริเวณห้องสอบ และในห้องสอบ

5. บทเรียน Online ด้านคอมพิวเตอร์

6. คำถามที่พบบ่อย

– ถ้าขาดสอบในรอบนี้ ต้องทำอย่างไรบ้าง?
คำตอบ : ให้นักศึกษาแจ้งชื่อขอสอบในรอบถัดไปคือ ปลายภาคเรียน 1 /2566 (สอบ 2-8 พฤศจิกายน 2566) ในฟอร์มแจ้งความจำนงค์ ซึ่งจะขึ้น
เว็บไชต์ในข่าวประชาสัมพันธ์ให้หลังสอบเสร็จ
– ถ้าสอบไม่ผ่านครบจำนวนที่หนด จะรออบรมเลยได้ไหม?
คำตอบ : ไม่ได้ นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านต้องสอบให้ครบตามจำนวนครั้งที่มหาวิทยาลัยฯ ประกาศถึงจะเข้าอบรมได้
– ถ้าอบรมต้องสอบใหม่ไหม ?
คำตอบ : ไม่ต้องสอบใหม่ กระบวนการสอบได้เสร็จสิ้นลงเมื่อนักศึกษาสอบครบแล้ว โดยนักศึกษาเข้าสู่กระบวนการอบรมโดยจะมีการวัดผล หรือ
ทดสอบในรูปแบบต่างๆ ตามแผนการอบรมของอาจารย์
-ถ้าอบรมไม่ผ่าน หรือไม่ได้เข้าอบรมต้องทำอย่างโร ?
คำตอบ : นักศึกษาต้องแจ้งความจำนงค์ขออบรมในครั้งถัดไป หรือปีการศึกษาถัดไปตามปฏิหินการจัดสอบของสำนักวิทยบริการฯ

7. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

– ประมวลความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ติดต่อ คุณพิมพร มากพันธ์ (พี่แป้น) ศูนย์ภาษา ชั้น 1 ฝั่งซ้ายมือ อาคาร 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ติดต่อ คุณวิจิตรา พรหมจรรย์ (พี่กุ้ง) สำนักผู้อำนวยการ ชั้น 1 ผึ้งขวามือ อาคาร 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ