Back

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศแจ้งรายละเอียดการสอบวัดระดับความสามารถคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษา

From Blog

ic3&cefr
June 10, 2022
ยื่นความจำนงค์สอบ/อบรม ประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษปีการศึกษา 1/2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างฟอร์มเพื่อรวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องการสอบหรืออบรมประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ เช่นสอบยังไม่ครบ, ขาดสอบ, ขาดอบรม, อบรมไม่ผ่านเกณฑ์ สำหรับนักศึกษาตกค้าง  เพื่อให้นักศึกษาได้ยื่นความจำนงค์เข้าสอบ หรืออบรมประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ แยกตามรหัสดังนี้ รหัส รหัส 61,60...

Read More