Back

ตารางสอบประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา ก่อนสำเร็จการศึกษาประดับปริญญาตรี

1. ประกาศมหาวิทยาลัย – แนวปฏิบัติยกระดับมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับ 64 เป็นต้นไป

2. ประกาศมหาวิทยาลัย – แนวปฏิบัติยกระดับมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับ 62,63 เป็นต้นไป

3. ปฏิทินกำหนดการสอบประมวลความรู้

4. รูปแบบการสอบและรายละเอียดการสอบ

 สอบในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้วย ระบบ e-Onlinetest เป็น Software ที่ทางสำนักวิทยบริการพัฒนาขึ้น นักศึกษาไม่ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ใดๆ มาใช้ระหว่างการสอบ 
ㆍนักศึกษารหัส 64 เป็นต้นไปเข้าสอบประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ IC3 จำนวน 3 ครั้ง ครั้งแรกไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม ชำระในครั้งที่ 2 และ 3 วิชาละ 100 บาท
ㆍนักศึกษารหัส 63,62 เข้าสอบประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ IC3 
จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1,2 ไม่ต้องชำระ ชำระครั้งที่ 3,4,5 วิชาละ 100 บาท
 ㆍนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ สำนักวิทยบริการฯ ส่งผลสอบให้สำนักส่งเสริมวิชาการฯออกเกรด P หลังกระบวนการสอบเสร็จสิ้นลง ส่วนนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องเข้าสอบครั้งถัดไป
 โดยแยกประเภทเกณฑ์ดังนี้

ㆍเมื่อนักศึกษาสอบตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ แล้วยังไม่ผ่านเกณฑ์จะต้องเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 20 ชั่วโมง (ไม่มีอบรมออนไลน์)

ㆍข้อสอบประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มี 75 ข้อ ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง คิดเป็น 100% ผ่านเกณฑ์ที่ 60 %

ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ในข้อ 1,2 ด้านบน

ㆍเมื่อนักศึกษาสอบตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ แล้วยังไม่ผ่านเกณฑ์จะต้องเข้าอบรมโดย อบรมประมวลความรู้ด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 24 ชั่วโมง (ไม่มีอบรมออนไลน์)

ㆍข้อสอบประมวลความรู้ด้านภาษาอังกฤษ มี 200 ข้อ ใช้เวลา 2 ชั่วโมง นักศึกษาจะผ่านเกณฑ์           –  นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ระดับ C1 คะแนนไม่น้อยกว่า 520 คะแนน
       –  นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ระดับ B2 คะแนนไม่น้อยกว่า 450 คะแนน
       –  นักศึกษาคณะอื่นๆ ระดับ B1 คะแนนไม่น้อยกว่า 380 คะแนน

ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ในข้อ 1,2 ด้านบน

5. ข้อการปฏิบัติการเตรียมตัวเข้าสอบ

1.นักเรียนต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ
2.นักศึกษาจำเป็นต้องทราบตารางสอบของตนเอง ก่อนเข้าห้องสอบ ไม่อนุญาตให้เพิ่มชื่อหน้าห้องสอบไม่ว่ากรณีใดๆ
3.เตรียมบัตรนักศึกษา บัตรประจำตัวประชาชนหรือในขับขี่ยื่นเพื่อลงทะเบียนหน้าห้องสอบ กรณีที่ไม่มีบัตรใดๆ ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อขอใบรับรอง
4.นักศึกษาถึงห้องสอบก่อนเวลาประมาณ 15 นาที
5.ไม่อนุญาตให้นักศึกษานำเอกสาร อุปรณ์สื่อสาร และนาฬิการะบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ
6.ไม่อนุญาตให้เข้าสอบเข้าห้องสอบสายเกิน 30 นาที
7.ห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลา 30 นาที
8.หากพบการทุจริตหรือร่วมกันทุจริตในการสอบ ต้องยุติการสอบถือว่าการสอบครั้งนี้เป็นโมฆะ นักศึกษาต้องยื่นความจำนงค์ขอสอบใหม่ในรอบถัดไป
9.ไม่ส่งเสียงดังรบกวนบริเวณห้องสอบ และในห้องสอบ

6. สื่อ Online สำหรับการสอบประมวลความรู้ฯ 

7. รายงาน / สถิติผลการสอบ

8. คำถามที่พบบ่อย

- ถ้าขาดสอบในรอบนี้ ต้องทำอย่างไรบ้าง?
คำตอบ :
ให้นักศึกษาแจ้งชื่อขอสอบในรอบถัดไปคือ ในฟอร์มแจ้งความจำนงค์ ซึ่งจะขึ้นเว็บไชต์ในข่าวประชาสัมพันธ์ให้หลังสอบเสร็จ

- ถ้าสอบไม่ผ่านครบจำนวนที่หนด จะรออบรมเลยได้ไหม?
คำตอบ :
ไม่ได้ นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านต้องสอบให้ครบตามจำนวนครั้งที่มหาวิทยาลัยฯ ประกาศถึงจะเข้าอบรมได้

- ถ้าอบรมต้องสอบใหม่ไหม ?
คำตอบ :
ไม่ต้องสอบใหม่ กระบวนการสอบได้เสร็จสิ้นลงเมื่อนักศึกษาสอบครบแล้ว โดยนักศึกษาเข้าสู่กระบวนการอบรมโดยจะมีการวัดผล หรือทดสอบในรูปแบบต่างๆ ตามแผนการอบรมของอาจารย์

- ถ้าอบรมไม่ผ่าน หรือไม่ได้เข้าอบรมต้องทำอย่างโร ?
คำตอบ :
นักศึกษาต้องแจ้งความจำนงค์ขออบรมในครั้งถัดไป หรือปีการศึกษาถัดไปตามปฏิหินการจัดสอบของสำนักวิทยบริการฯ

- ถ้าสอบไม่ครบ 5 ครั้ง เช้นสอบ 4,3,2,1 ครั้ง จะรออบรมเลยได้ไหม? (กรณีรหัส 63,62)
คำตอบ :
ไม่ได้ นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านต้องสอบให้ครบ 5 ครั้งถึงจะเข้าอบรมได้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

- หนูขาดสอบครั้งที่ 4 แต่มาสอบครั้งที่ 5 แล้วทำไมไม่มีชื่ออบรม? (กรณีรหัส 63,62)
คำตอบ :
นักศึกษาสอบไม่ครบเพราะขาดสอบไป 1 ครั้ง เมื่อสำนักฯ จัดสอบครั้งที่ 5 แต่เป็นการสอบครั้งที่ 4 ของการศึกษา

- ถ้าอบรมต้องสอบใหม่ไหม ?
คำตอบ
: ไม่ต้องสอบใหม่กระบวนการสอบได้เสร็จสิ้นลงในครั้งที่ 5 แล้ว โดยนักศึกษาเข้าสู่กระบวนการอบรมโดยจะมีการวัดผล หรือทดสอบในรูปแบบต่างๆ ตามแผนอบรมของอาจารย์

- นักศึกษาที่เข้าอบรมจะผ่านหมดไหม ?
คำตอบ :
ขึ้นอยู่กับนักศึกษาเองว่า เข้าอบรมครบตามเวลาที่กำหนด ทำงานตามที่อาจารย์ได้มอบหมาย หรือผ่านการทดสอบเนื้อหาที่อบรม ซึ่งในระหว่างที่อบรม ซึ่งในวันอบรมทางอาจารย์ผู้สอนจะชี้แจงให้ทราบ

- ถ้าอบรมไม่ผ่าน ไม่ได้เข้าอบรมต้องทำอย่างไร
คำตอบ
: นักศึกษาต้องแจ้งความจำนงค์ขออบรมในครั้งถัดไป หรือปีการศึกษาถัดไปตามปฏิทินการจัดสอบของสำนักวิทยบริการฯ

- เป็นนักศึกษาตกค้างการสอบ หรือตกค้างการอบรมเนื่องจากสาเหตุอะไร
คำตอบ : นักศึกษาขาดสอบไม่ได้มาสอบตามตารางสอบ หรือไม่ได้อบรมตามตารางการอบรม ซึ่งนักศึกษาต้องติดต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทส ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่ระบบสอบ หรืออบรม

- ทางสำนักวิทยฯ จัดอบรมให้กี่ครั้ง
คำตอบ:
ทางสำนักวิทยฯ ดำเนินการอบรมให้เรียน ทุกภาคเรียน โดย 1 ปีการศึกษามีการอบรมให้ 2 ครั้ง

- ไม่ต้องเข้าอบรมแต่จ่ายเงินแทนได้ไหมคะ
คำตอบ : ไม่ได้ นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ ครบตามจำนวนครั้งแล้วต้องเข้าอบรมเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การอบรมเท่านั้น

- สอบผ่านแล้วหรืออบรมผ่านแล้ว หนูจบเลยมั้ยคะ
คำตอบ :
สอบผ่าน หรืออบรมผ่าน ทางสำนักวิทยฯ จะส่งผลการสอบและอบรมให้ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการต่อไป (ประมวลผลเกรด) กรณีของการดำเนินการเรื่องการจบการศึกษา
ให้นักศึกษาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน9. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตัวเอง

- ประมวลความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ติดต่อ คุณพิมพร มากพันธ์ (พี่แป้น) ศูนย์ภาษา ชั้น 1 ฝั่งซ้ายมือ อาคาร 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ติดต่อ คุณวิจิตรา พรหมจรรย์ (พี่กุ้ง) สำนักผู้อำนวยการ ชั้น 1 ผึ้งขวามือ อาคาร 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10. ติดต่อสอบถามข้อมูลออนไลน์เพิ่มเติมด้วยตัวเอง